Privacy verklaring Eveschrijven

Eveschrijven

Eveschrijven respecteert de privacy van de bezoekers van www.eveschrijven.nl. Ik wil zo transparant mogelijk zijn en daarom heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens, bekijk de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat jij op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatst Eveschrijven geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, mobiele telefoon of tablet.
Wanneer je op de website blijft, accepteer je automatisch de gebruikersvoorwaarden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is de enige die van toepassing is wanneer je mijn website bezoekt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): www.eveschrijven.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Eveschrijven, gevestigd te Kijkduinsestraat 932, 2554 AG Den Haag, kvk-nummer: 62862634.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Gegevens en informatie die worden ingevuld/achtergelaten op de website worden niet gebruikt voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.

Artikel 3 - De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is zij gerechtigd alle schade die zij daardoor lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Jouw gegevens worden verzameld door Eveschrijven en (een) externe verwerker(s), namelijk Google Analytics, op een algemene manier. Ik krijg geen informatie over wie jij precies bent, maar meer op demografisch vlak en hoe jij de website bezoekt.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en voor het verwerken van bestellingen.

Artikel 7 - Jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking en ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen, via hello@eveschrijven.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop jij jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Als bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als je deze niet (meer) wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het volgende adres: hello@eveschrijven.nl.

Als je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 11 - Cookies 

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
2. Ik gebruik de volgende soorten cookies op de website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan de website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van de website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt.
3. Wanneer jij onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op jouw apparatuur worden geïnstalleerd.
4. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, bekijk dan de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen rond deze voorwaarden, onder voorbehoud van wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je met mij contact opnemen via hello@eveschrijven.nl.